โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพ
โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่ได้ก่อตั้งขึ้นโดย คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็ง จากสถาบันต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการด้านการตรวจ
และรักษามะเร็ง อย่างตรงตามหลักวิชาการ